• سانا (ساده)
 • 59000 تومان
  سالیانه
 • 500 پیامک هدیه
 • شماره ۱۴ رقمی اختصاصی
 • 50 درصد امکانات پنل
 • دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک: ۱۲۶ ریال
 • تعرفه تمدید سالیانه: ۷۰% قیمت روز
 • ساکار (معمولی)
 • 89000 تومان
  سالیانه
 • 1500 پیامک هدیه
 • شماره ۱۴ رقمی اختصاصی
 • 75 درصد امکانات پنل
 • دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک: ۱۲۰ ریال
 • تعرفه تمدید سالیانه: ۶۰% قیمت روز
 • ساکار+
 • 168000 تومان
  سالیانه
 • 3000 پیامک هدیه
 • شماره ۱۴ رقمی اختصاصی
 • 90 درصد امکانات پنل
 • دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک: ۱۱۸ ریال
 • تعرفه تمدید سالیانه: ۵۵% قیمت روز
 • باسکار (قدرتمند)
 • 279000 تومان
  سالیانه
 • 5000 پیامک هدیه
 • شماره ۱۴ رقمی اختصاصی*۲
 • 100 درصد امکانات پنل
 • دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک: ۱۱۲ ریال
 • تعرفه تمدید سالیانه: ۵۰% قیمت روز